Konkurs „Innowacyjny Produkt”

Home / Targi katowice / Konkurs „Innowacyjny Produkt”

KONKURS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
W BUDOWIE MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH:
INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2017

 

Do obję cia patronatu zaproszono: PARP, GIPH, WUG, GIG, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, JSW SA, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA, KHW SA, Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., TAURON Wydobycie SA
Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”.

loga konkursOrganizatorzy: Polska Technika Górnicza S.A. oraz Redakcja Miesięcznika „Napędy i Sterowanie”

§1

1. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko rozwiązania eksponowane na Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2017” oraz spełniające kryteria innowacyjności, zawarte w definicji podanej przez Ministerstwo Gospodarki.

2. Nagrody: Medale I, II, III stopnia w czterech kategoriach:

 • NOWE MASZYNY
 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
 • NAPĘDY I STEROWANIE
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

3. Producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel handlowy zgłasza rozwiązanie na przygotowanym przez organizatora formularzu zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie do 08 sierpnia 2017 r. z podaniem grupy, w której będzie ono oceniane.

4. Do podpisanego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć niezbędne informacje na płytach CD lub DVD, o pojemności do 200 MB, opisanych nazwą zgłaszającego, w 11 egzemplarzach:

 • dane techniczne rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności;
 • dokumentu potwierdzającego termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu;
 • deklaracji zgodności lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa;
 • opinii użytkownika (opcjonalnie).

Materiały proszę przesyłać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją jak w pkt. 4 na adres:
  Polska Technika Górnicza S.A. 40-160 Katowice ● Al. Korfantego 51/46
  tel. 32 353 70 24 ● fax 32 353 55 60 ● e-mail: ptg@ptg.info.pl,
  wpisując w temat wiadomości “KONKURS”
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zwięzłym opisem produktu z oznaczeniem kategorii (plik WORD, objętość 500 znaków ze spacjami, zdjęcie oraz logo) proszę przesłać na adres e-mail: nis@drukart.pl (tel. 32 755 23 23 ● fax 32 755 23 37)

§2

1. Ocenę rozwiązań przeprowadza się na podstawie:

2. Do oceny jury przedstawiane są tylko rozwiązania spełniające wymogi formalne zawarte w §1.

3. Rozwiązania oceniane są przez niezależne jury, składające się z przedstawicieli wyższych uczelni, jednostek naukowych i użytkowników.

 •  formularza zgłoszeniowego i wymaganych załączników (§1 pkt. 4),
 •  oględzin wyrobu na stoisku i dodatkowych informacji uzyskanych od wystawcy

4. Obrady jury są tajne, a jego decyzje ostateczne.

§3

1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 29 sierpnia 2017 r. w trakcie trwania targów – podczas bankietu dla wystawców.

2. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronach internetowych organizatorów, a także opublikowana w formie drukowanej w miesięczniku „ Napędy i Sterowanie” w październiku br.

 

Zgłoszenie Konkurs INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2017
Protokół z rozstrzygnięcia konkursu INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2017